1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์
ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์