BN_Predregree2

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ Download
ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download