Display_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตศรีราชา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563
ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 10301อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา