IMG_0284

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live
เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา
เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
โดยจัดการอบรมในช่วงเช้าสำหรับนิสิตต่างชาติ และช่วงบ่ายสำหรับนิสิตไทย
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์