IMG_1286_resize

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับ
นิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ผ่าน Facebook Live เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์