1_resize

ประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ หัวหน้าแผนการทำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยฯ เป็นผู้บรรยายข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์