1

โครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย อภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Program และ Non-Degree Program ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex meeting จากห้อง SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังสถานที่ทำงานและสถานที่พักของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563