1

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 4

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 4
เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์