1

การเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์