IMG_2420

รับฟังการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1

รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีวิทยาเขตศรีราชา และ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1
จากทีมที่ปรึกษา ได้แก่ รศ. ดร.พนิต เข็มทอง ผศ. ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
และ นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย