01

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์