IMG_3413_resize

บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย