01_resize

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
บรรยายในหัวข้อ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
บรรยายในหัวข้อ “ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
(iThesis) และวิธีปฏิบัติที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพึงทราบ”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์