12_resize

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดำเนินการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และการนำข้อมูลบัณฑิตศึกษาเข้าระบบ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“การดำเนินการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และการนำข้อมูลบัณฑิตศึกษาเข้าระบบ”
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์