15_resize

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับการคัดเลือกเข้ารับ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจําปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับการคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจําปีการศึกษา 2562
โดยแบ่งการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์