batch_1

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงานระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เข้าศึกษาดูงานระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย