batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย รับฟังการนำเสนอระบบ KU Learn

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟัง
การนำเสนอการใช้ระบบ KU Learn เพื่อนำมาสนับสนุน
โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP)
โดยมี ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารการศึกษา ทำหน้าที่นำเสนอและตอบข้อซักถาม
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย