batch_IMG_5782

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์