batch_1

ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
จากทีมที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
และ นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย