batch_1

ประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือรายละเอียด
โครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย