batch_17

พิธีมอบรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร รางวัลเกียรติยศ และมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 54

บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 54
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้มีอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุน จำนวน 102 คน
และรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลเกียรติยศ จำนวน 52 คน

รูปเพิ่มเติม