batch_11

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย