batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
บรรยายในหัวข้อ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
บรรยายในหัวข้อ “ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
(iThesis) และวิธีปฏิบัติที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพึงทราบ”
เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์