16122312358761

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง
เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ผ่านหน้าเว็บไซต์ kuform.ku.ac.th/Feb02/
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564