batch_1

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสุรพลอุปดิสสกุล ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย