batch_1

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.
ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช.
และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์