batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องฟ้ามุ่ย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน อาคาร 1 ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน