01

การอบรมกระบวนการเสนอเอกสารดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การลงนามดิจิทัล (KU Digital ID) สำหรับเอกสารทางการศึกษาและคำร้อง ผ่านโปรแกรม WebEx
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย