001

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือก โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่1/2564
ผ่านโปรแกรม WebEx โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางโสภา อินทรุณ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ร่วมกับคณะกรรมการร่วมจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกุหลาบ สุตะภักดี (ตัวแทน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564