batch_001

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid-19

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นจิตอาสา
ในกิจกรรมของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์