001

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรสองปริญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NARA Institute of Science and Technology

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ Dr. Kazuhiro Shiozaki President of NARA Institute of Science and Technology (NAIST)
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา
(Memorandum of Agreement of Master’s Double Degree Program)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NAIST
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว
โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่าน Nontri Live เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี