001

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผ่าน Facebook Live
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
บรรยายในหัวข้อ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และวิธีปฏิบัติที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพึงทราบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) และบริการสารสนเทศ”
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายแนะนำการบริการจากสำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์