001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ Credit Bank ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ และ Dr. Daeyun Kim ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ Credit Bank ระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย