001

งานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
โดยมี คุณสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
และแนะนำระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมป่าไม้
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม สำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้