001

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลใหม่ และ iThesis

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลใหม่ และ iThesis
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
อาคารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Webex