002

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสุนโครงการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
อาคารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Webex