001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร Double Degree Program ระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเร ผิวนิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร
Double Degree Program ระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมทัศนียอัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย