002

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
ประจำปี 2567

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567
กิจกรรมประกอบด้วย การสักการะพระพิรุณทรงนาค อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สรงน้ำพระพุทธรูป
คารวะรูปถ่ายอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ
และรดน้ำขอพรจากอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย