001

งานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นายไกรศรี สว่างศรี ผู้อำนวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พร้อมด้วย บุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
โดยมี นางพรทิวา แย้มอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส.
นางศศิธร สุทธิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ป.ส.
นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ส. ภาค 2
นางชุลีพร พิเศษกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้การต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด