งานประกันคุณภาพ

ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

สรุปจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559  Download
ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) ระดับปริญญาโท  Download
ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) ระดับปริญญาเอก  Download

ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

ระดับปริญญาโท
– สรุปผล  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.10  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.20  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.40  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.60  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.80  Download
– ค่าน้ำหนัก 1.00  Download
ระดับปริญญาเอก
– สรุปผล  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.20  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.40  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.60  Download
– ค่าน้ำหนัก 0.80  Download
– ค่าน้ำหนัก 1.00  Download

การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ตัวบ่งชี้ 2.1)

ตัวบ่งชี้ ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต)
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ตัวบ่งชี้ สมศ.2 และ 16.2)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดุษฎีบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ดุษฎีบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มหาบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (มหาบัณฑิต)

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(ตัวบ่งชี้ สมศ.3 และ 4)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รายละเอียดผลงานระดับปริญญาโท
– ค่าน้ำหนัก 0.50
– ค่าน้ำหนัก 0.75
– ค่าน้ำหนัก 1.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รายละเอียดผลงานระดับปริญญาเอก
– ค่าน้ำหนัก 0.25
– ค่าน้ำหนัก 1.00
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2556 (แยกคณะ)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ตัวบ่งชี้ สมศ.2 และ 16.2)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดุษฎีบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ดุษฎีบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มหาบัณฑิต)
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (มหาบัณฑิต)

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(ตัวบ่งชี้ สมศ.3 และ 4)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รายละเอียดผลงานระดับปริญญาโท
– ค่าน้ำหนัก 0.25
– ค่าน้ำหนัก 0.50
– ค่าน้ำหนัก 0.75
– ค่าน้ำหนัก 1.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รายละเอียดผลงานระดับปริญญาเอก
– ค่าน้ำหนัก 0.25
– ค่าน้ำหนัก 1.00
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 และจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. 2555 (แยกคณะ)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555