วิทยาเขตกำแพงแสน

rattee
รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapnj@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950
jirapon
จิราภรณ์ ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
fgrajpp@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950
anasaya
อณัศยา จิตต์อาจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)
ม.เกษตรศาสตร์
fgraayj@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950