ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

Ex-Surang
ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
D.B.A.
(Finance)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ –