วิทยาเขตศรีราชา

poolsub
พูนศักดิ์ ประคำทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.รามคำแหง
fgrapsp@ku.ac.th
038 354580-4
ต่อ 664201