KU iThesis

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2561 Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 Download
รายการเตรียมความพร้อมก่อนอบรมระบบ iThesis Download
หน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบ iThesis Download
โปรแกรมสำหรับใช้งานระบบ iThesis Download
ตารางการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 Download
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis
>>>> ใช้ KU Google Email ในการสมัคร (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น <<<<
Link
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word Link
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน iThesis-Add-In Link
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Web Portal Link
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน EndNote Link
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Mendeley Link