เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2564

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ Download
ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าฯเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
สแกนไฟล์ (รูปแบบ PDF) พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่ fgraptt@ku.ac.th หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 Download