เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าฯ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
สแกนไฟล์ (รูปแบบ PDF) พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่ fgraptt@ku.ac.th หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)
Download