เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

เอกสาร รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) Download
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) Download
กำหนดการรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษา) Download
ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าฯ สแกนไฟล์
(รูปแบบ PDF) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่งที่ fgraptt@ku.ac.th
หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)
Download