ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

วันสุดท้ายของแต่ละรอบ ระบบการรับสมัครจะปิดในเวลา 16.30 น.

   • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
   • ขั้นตอนในการสมัคร
     1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
     2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
     3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

    how-to-apply-th

   • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
    – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 28 มกราคม 2565
    – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 22 เมษายน 2565
    – ภาคปลาย วันที่ 16 กันยายน 2565
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF
    (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
    – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
    – ภาคปลาย วันที่ 4 ตุลาคม 2565
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 15 มีนาคม 2565
     – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2565
     – ภาคปลาย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 

   • ติดต่อ
    หน่วยรับสมัคร งานบริการการศึกษา
    โทร 0-2942-8445-9 ต่อ 225-226,229
    E-mail: fgrakss@ku.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ) Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ(ภาคปกติ)(บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) Download
2. ชำระเงินทางธนาคาร (Bill Payment)
– ธนาคารทหารไทย Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 30 Download
XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th