รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 26 เมษายน 2562

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 26 April 2019 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
    1. กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
    3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

   how-to-apply-th

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562)
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2562 2562


เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ) Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5 Download 10 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 15 Download 18 Download
        – อาหารและโภชนาการ 6
        – สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10
        – พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2
XA03 ปฐพีวิทยา 5 Download 20 Download
XA05 พืชสวน 3 Download 14 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 9 Download
XA07 ส่งเสริมการเกษตร 15 Download
XA23 พืชไร่ 4 Download 9 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 6 Download 10 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 8 Download 4 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 2 Download 5 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 Download 15 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 11 Download 16 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 Download 15 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 5 Download 10 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download 15 Download
XL02 ปรัชญาและศาสนา 7 Download
XL04 ภาษาไทย 6 Download
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 10 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 15 Download
        – ภาษาจีน
        – ภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC05 วนวัฒนวิทยา 10 Download
XC06 วนศาสตร์ 8 Download
        – การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
        – นิเวศวิทยาป่าไม้
        – วิศวกรรมป่าไม้
        – การจัดการทรัพยากรป่าไม้
        – เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
        – วนวัฒนวิทยา
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 5 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 5 Download 10 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 5 Download
        – นิเวศวิทยาป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ
        – อนุกรมวิธานพรรณไม้ป่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
        – ชีววิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ
        – การจัดการแมลงและจุลินทรีย์ป่าไม้
        – สรีรวิทยา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้
XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 10 Download
XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา 3 Download 16 Download
XD07 ชีววิทยา 10 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD10 ฟิสิกส์ 5 Download 10 Download
XD12 สถิติ 5 Download 15 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download 10 Download
XD15 มาตรวิทยา 9 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 10 Download
XD17 ชีวเคมี 10 Download 15 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– เคมีอนินทรีย์ 10 Download 15 Download
– เคมีอินทรีย์ 10 Download 20 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 10 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 3 Download 8 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 9 Download 12 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 10 Download 30 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 30 Download
        – กลศาสตร์ประยุกต์
        – ความร้อน-ของไหล
        – ระบบพลศาสตร์และการควบคุม
        – วัสดุ การผลิต และการออกแบบ
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 7 Download 5 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 30 Download
        – สืื่อสาร
        – อิเล็กทรอนิกส์
        – ควบคุมและหุ่นยนต์
        – ระบบกำลัง
XE07 วิศวกรรมโยธา 23 Download 48 Download
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 3 10
        – วิศวกรรมปฐพี 5 8
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5 10
        – วิศวกรรมขนส่ง 5 10
        – วิศวกรรมสำรวจ 5 10
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 5 Download 30 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 8 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 5 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF01 การบริหารการศึกษา 5 Download
XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา 10 Download
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15 Download
XF13 พลศึกษา 10 Download 10 Download
XF22 นันทนาการ 9 Download
XF23 ปฐมวัยศึกษา 10 Download
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 5 Download 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา 7 Download
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 Download 20 Download
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5 Download 5 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 5 Download 5 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF36 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ) 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10 Download
XG05 Agricultural and Resource Economics (International Program) 4 Download
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 20 Download
XG07 การจัดการทรัพยากร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 20 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 25 Download
XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI08 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 4 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 8 Download 11 Download
XI17 ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค 6 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 Download 20 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 Download 30 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download 32 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 30 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 15 Download
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 25 Download
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 Download 10 Download
XK08 วิศวกรรมอาหาร 10 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 10 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 3 Download 10 Download
XA05 พืชสวน 5 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 5 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 10 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 5 Download 10 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 2 Download 2 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 4 Download
XA23 พืชไร่ 2 Download 10 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 15 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 5 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 10 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 4 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 6 Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3 Download 10 Download
XS05 การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 3 Download 8 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 20 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 17 Download
        – วิศวกรรมปฐพี 5
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5
        – วิศวกรรมขนส่ง 2
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 5
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
        – กลศาสตร์ประยุกต์
        – พลังงาน-ความร้อนและของไหล
        – ระบบพลศาสตร์และการควบคุม
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6 Download
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 5 Download 10 Download
XQ06 วิทยาการพืช 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download
XD19 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
-เคมีวิเคราะห์ 5 Download
-เคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10 Download
XX04 พลศึกษา 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 20 Download 20 Download
        – สัตว์เลี้ยง
        – สุกร
        – สัตว์เคี้ยวเอื้อง
        – ม้า
        – สัตว์น้ำ
        – สัตวแพทยสาธารณสุข
        – สัตว์ปีก
        – สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นและสัตว์ป่า
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 10 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 18 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 15 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 5 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 15 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th