รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 26 ตุลาคม 2561

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 26 October 2018 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
    1. กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
    3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

   how-to-apply-th

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก(กรณีผู้สมัครอยู่ระหว่างดำเนินการสอบภาษาอังกฤษและทราบผลหลังปิดรับสมัคร) Download

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5 Download 10 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 15 Download
XA03 ปฐพีวิทยา 5 Download 20 Download
XA05 พืชสวน 3 Download 12 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA23 พืชไร่ 5 Download 15 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 6 Download 15 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 3 Download 6 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 4 Download 10 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 Download 15 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 10 Download 15 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 7 Download 10 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 6 Download 20 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC05 วนวัฒนวิทยา 5 Download
XC06 วนศาสตร์ 8 Download
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 5 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 15 Download
XD07 ชีววิทยา 10 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 5 Download 15 Download
XD10 ฟิสิกส์ 13 Download 5 Download
XD12 สถิติ 15 Download
XD13 สัตววิทยา 8 Download 10 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 15 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– เคมีอนินทรีย์ 5 Download 5 Download
– เคมีอินทรีย์ 10 Download 20 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 7 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 5 Download 10 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 2 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 5 Download 5 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 20 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 7 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 10 Download 10 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 25 Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 6 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 10 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL04 ภาษาไทย (เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก) 5 Download 10 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา 7 Download
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5 Download 5 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF36 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI08 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 6 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 11 Download 25 Download
XI17 ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค 6 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 15 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download 12 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 10 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 15 Download
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 Download 10 Download
XK08 วิศวกรรมอาหาร 10 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฎวิทยา 3 Download 10 Download
XA05 พืชสวน 4 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 9 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 10 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 5 Download 5 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 5 Download 5 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA23 พืชไร่ 2 Download 5 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 12 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 10 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 10 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 3 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS05 การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา–5Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 6 Download 7 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 20 Download
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 12 Download
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 2 Download 5 Download
XQ06 วิทยาการพืช 7 Download
XD19 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
-เคมีวิเคราะห์ 5 Download
-เคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 20 Download 20 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 5 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 5 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th